Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce.
    2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) realizacji zadań wynikających ze statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach;
b) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,  w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach,
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, np.: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego.
    5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
    6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych.
    7. Ma Pani/Pan również prawo:
a) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo;
b) przenoszenia danych;
c) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
    8. W celu skorzystania z praw określonych w punktach 6 i 7 należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
    9. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Ośrodek Pomocy Społecznej jest obligatoryjne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.