Kryteria przyznania:

Wartość powierzchni normatywnej dla lokali w zależności od liczby osób zamieszkujących w tych lokalach przedstawia poniższa tabela.


Liczba osób zamieszkujących
w lokalu

Powierzchnia  normatywna
Powierzchnia normatywna+30 %
1 osoba  35,0 m2 45,5 m2
2 osoby 40,0 m2 52,0 m2
3 osoby 45,0 m2 58,5 m2
4 osoby 55,0 m2 71,5 m2
5 osób 65,0m2 84,5 m2
6 osób  70,0 m2 91,0 m2
dla każdej następnej osoby dodatkowo 5,0 m2.    


Normatywną powierzchnię powiększa się o15,0 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niesprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046).

Posiadanie dochodu nie przekraczającego:

 • 125% najniższej emerytury brutto na 1 osobę w rodzinie na miesiąc, gospodarstwo wieloosobowe (na dzień 1 marca 2020 r. jest to kwota 1500,00 zł),
 • 175% najniższej emerytury brutto dla 1 osoby samotnej na miesiąc, gospodarstwo jednoosobowe (na dzień 1 marca 2020 r. jest to kwota 2100,00 zł).

Dodatek przysługuje:

 • osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Ośrodek ma prawo do sprawdzenia stanu majątkowego wnioskodawcy.


Warunki uzyskania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego złożony osobiście, wraz z niezbędnymi dokumentami:

 • wniosek składa osobiście główny najemca lub współmałżonek, inne osoby winny mieć upoważnienie wnioskodawcy z jego podpisem oraz potwierdzeniem autentyczności podpisu,
 • wniosek po wypełnieniu należy potwierdzić - zgodność danych u zarządcy budynku (np. Zarządcy Rejonu i Księgowej Rejonu),
 • ostatni rachunek za energię elektryczną,
 • ostatni rachunek za wodę (jeżeli opłaty dokonuje wnioskodawca bezpośrednio do dostawcy),
 • wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować dochody za cały okres rozliczeniowy (tj. za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) na stosownym druku o dochodach, załączonym we wzorach druków,

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury (na dzień 1 marca 2020 r. jest to kwota 24,00 zł) w dniu wydania decyzji.

 

Do pobrania wniosek o przyznanie DODATKU MIESZKANIOWEGO