Uwaga mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego!!!


Każda osoba która potrzebuje wsparcia lub porady za pośrednictwem
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
ma możliwość skorzystania z PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO

 

 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

 

W siedzibie Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu w ramach specjalistycznego poradnictwa przyjmują:

I. Specjalista ds. osób PFRON –   od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00 tel. 74 66 66 322 lub 74 66 66 321
Formy wsparcia i pomocy:
    • poradnictwo w zakresie rehabilitacji społecznej,
    • udzielanie informacji o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym, formach pomocy i instytucjach odpowiedzialnych za ich realizację. 

II. Specjalista pracy z rodziną  / pracownik socjalny (obszar pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej) – od poniedziałku do piątku w godzinach
od 8.00 do 15.00 tel. 74 66 66 307
Formy wsparcia i pomocy:
    • poradnictwo rodzinne,
    • udzielanie informacji o formach pomocy rodzinie i instytucjach odpowiedzialnych za ich realizację,
    • wsparcie osób i rodzin znajdujących się w kryzysie.

III. Psycholog / terapeuta  – środa, czwartek i piątek poradnictwo udzielane jest po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobistym albo za pośrednictwem pracownika socjalnego tel. 74 66 66 307
Forma wsparcia i pomocy:
    • pomoc psychologiczna (poradnictwo, terapia),
    • psychoedukacja i poradnictwo wychowawcze,
    • poradnictwo i terapia indywidualna,
    • konsultacje rodzinne.

IV. Poradnictwo prawne
Forma wsparcia i pomocy:
    • Klienci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu 
w zakresie realizowanych zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, mają dostęp za pośrednictwem PCPR-u do obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu
    • Mieszkańcy potrzebujący porad prawnych w innym niż w/w zakresie mają możliwość skorzystania z Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, który zlokalizowany jest również w Starostwie Powiatowym (pok. 13 na parterze)
w następujących godzinach:
poniedziałek w godz.  9.00 – 13.00
wtorek w godz. 12.30 - 16.30
środa, czwartek, piątek w godz. 9.00 – 13.00.
    • Osoby znajdujące się w kryzysie mogą również uzyskać nieodpłatnie specjalistyczne poradnictwo prawne w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu ul. Ogrodowa 2a tel. 74 840 57 72 lub 74 840 57 67.