Aktualności

Wykonując postanowienia art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 30 kwietnia 2014 r. poz. 567) informujemy o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna.

Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej rodzin, opiekujących się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu ogłasza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, Moduł II – dofinansowanie do kosztów nauki na poziomie wyższym, finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dn. 31 grudnia 2012 r., poz. 1548) osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do 30 czerwca 2013 r., jeżeli spełnią warunki określone w przepisach dotychczasowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że na mocy ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 15 listopada 2012 r., poz. 1255), w przypadku dzieci urodzonych po dniu 1 stycznia 2013 roku, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł będzie przysługiwać matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.