Aktualności

Szanowni Państwo!

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących dodatków do niektórych źródeł ogrzewania informujemy, że dodatki nie przysługują w przypadku ogrzewania lokalu gazem ziemnym. Dodatek w wysokości 500 złotych przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.
Szanowni Państwo,
weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na jej podstawie osobom, które złożą wniosek, przysługiwać będzie dodatek dla gospodarstw domowych:
    • 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
    • 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
    • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
    • 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Źródła ciepła muszą być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W dniu 20 września 2022 r. wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych został opublikowany. Oczekujemy na dostawę druków.

Wniosek można pobrać również ze stron internetowych, w tym ze strony opsboguszow.pl
 
 
Wzór wniosku poniżej:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

 

 

Burmistrz Miasta Boguszowa - Gorc uprzejmie informuje, że do dnia 16 września 2022 roku na konto Gminy nie wpłynęły środki z Budżetu Państwa na wypłatę dodatków węglowych, w związku z powyższym wnioski o ich wypłatę złożone w dniach 17-23 sierpnia 2022 r. nie zostaną zrealizowane w terminie.


Jednocześnie deklaruję, ze przystąpię do wypłat wyżej wymienionych świadczeń zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, to znaczy natychmiast po otrzymaniu dotacji i  wprowadzeniu jej do budżetu.