Aktualności

 

          OGŁOSZENIE O NABORZE

 

W związku z przystąpieniem Gminy Miasta Boguszów-Gorce do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7, ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

 

Program zapewnia wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie doraźnej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoba sprawująca opiekę wytchnieniową wspiera opiekunów w codziennych obowiązkach lub zapewnia czasowe zastępstwo w sprawowaniu opieki.

Rodzaj umowy: umowa-zlecenie

 

Okres świadczenia usługi: do 31 grudnia 2021 roku

 

Wymiar godzinowy: program przewiduje limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego dla 1 osoby

 

Wymagania:

 

 1. OPS umożliwia osobie niepełnosprawnej i/lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej;

 2. kandydat powinien posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

 3. mile widziane udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Opiekujesz się seniorem lub osobą niesamodzielną? Zapraszamy na szkolenie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach we współpracy z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu organizuje szkolenie pn. „Jak opiekować się osobą starszą w domu? – aspekt praktyczny”.
Planowany termin szkolenia: 4 października 2021 roku
Planowana ilość uczestników: 25 osób

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do kontaktu telefonicznego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, tel. 748441913. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń

 

  

Boguszów-Gorce, dn. 6 lipca 2021 roku

           

                  OGŁOSZENIE O NABORZE

 

 W związku z przystąpieniem Gminy Miasta Boguszów-Gorce do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7, ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej.

 

Program zapewnia wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie doraźnej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Osoba sprawująca opiekę wytchnieniową wspiera opiekunów w codziennych obowiązkach lub zapewnia czasowe zastępstwo w sprawowaniu opieki.

 

Rodzaj umowy: umowa-zlecenie

 

Okres świadczenia usługi: do 31 grudnia 2021 roku

 

Wymiar godzinowy: program przewiduje limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego dla 1 osoby

 

Wymagania:

 

 1. OPS umożliwia osobie niepełnosprawnej i/lub członkom rodziny samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej;

 2. kandydat powinien posiadać praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

 3. mile widziane udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym oraz dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, pielęgniarki lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

 

Ramowy zakres zadań na w/w stanowisku pracy:

 

 1. usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego świadczone będą w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych;

 2. usługi polegają na wsparciu, odciążeniu i/lub zastępstwie członków rodzin w sprawowaniu opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. oferta z informacją o dotychczasowym doświadczeniu związanym ze sprawowaniem opieki nad osobami niepełnosprawnymi oraz proponowaną wysokością wynagrodzenia jednostkowego (godzinowego) za świadczoną usługę (brutto);

 2. ewentualne kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje;

 3. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

 

Informacje dodatkowe

 

 1. W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

 2. Maksymalny koszt 1 godziny usługi dziennej wynosi 35,91 zł brutto brutto (koszt brutto wraz z kosztem pracodawcy).

 3. Dokumenty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Kasprzaka 7, pok. 4 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2021 roku. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu do jednostki.

 4. Po upływie terminu składania dokumentów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach postępowania.

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu oraz Gmina Miasto Boguszów-Gorce zapraszają Mieszkańców w dniu 8 lipca 2021 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4, 58-370 Boguszów-Gorce. W godzinach od 09:00 do 13:00 uzyskasz fachową pomoc w wypełnianiu wniosku. Pamiętaj, by wziąć z sobą dowód osobisty, dane dzieci uczęszczających do szkół (w tym PESEL) oraz numer rachunku bankowego do przelewu świadczenia.

Przypominamy, że w bieżącym roku wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Szanowni Państwo,
informujemy, że od 1 lipca 2021 r. realizacją programu “Dobry start” będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji na stronie:
----------
Beata Jackowska
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej