Aktualności

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,

 że od dnia 2 listopada br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą wydawane skierowania

do otrzymania pomocy żywnościowej

 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego

 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security

 z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6 w drugiej połowie grudnia.

 

Szczegółowe daty odbioru żywności zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z nowymi wzorami na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek zainteresowanego lub przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji).

Mając na uwadze fakt, że legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem używanym stosunkowo często, w tym do uzyskania szeregu ulg i zniżek w usługach świadczonych przez podległe jednostki, kierując się wspólną troską o osoby niepełnosprawne Miejski Ośrodek pomocy Społecznej przekazuje powyższą informację na stronę internetową  oraz zachęca do zapoznania się z obowiązującymi rozwiązaniami.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawne.

Informujemy, że Pedagog Pani Ritta Jóźwiak w dniach od 05.07.2017r. do 19.07.2017 r. nie będzie pełniła dyżuru w Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że od 1 sierpnia 2017 roku będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.