Aktualności

 Informacja o projekcie „Nowa perspektywa”

 Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki we Wrocławiu (Lider projektu), Eurodoradztwo Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Lesie (Partner projektu), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie (Partner projektu) informują, że realizują projekt „Nowa perspektywa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

 Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia, w tym wzrost aktywności zawodowej na rynku pracy wśród 150 os. od 30 r. życia pozostających bez zatrudnienia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

 - 38 os. starszych po 50 r. życia,

 - 90 kobiet,

 - 50 os. z niepełnosprawnością,

 - 60 os. długotrwale bezrobotnych,

 - 60 os. o niskich kwalifikacjach,

 zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC na obszarze powiatów: wałbrzyskiego ziemskiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego, legnickiego ziemskiego, lubańskiego, jeleniogórskiego-ziemskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, lwóweckiego.

  Okres realizacji projektu: 01.12.2016-28.02.2018

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje,

 że od dnia 2 listopada br. do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach będą wydawane skierowania

do otrzymania pomocy żywnościowej

 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego

 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

 

Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security

 z/s w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6 w drugiej połowie grudnia.

 

Szczegółowe daty odbioru żywności zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, ze zm.), zmianie uległy zasady przyznawania i wydawania legitymacji osoby niepełnosprawnej, która uprawnia m.in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dn. 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zgodnie z nowymi wzorami na rewersie legitymacji umieszczany będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz odpowiednio, jedynie na wniosek zainteresowanego lub przedstawiciela ustawowego osoby niepełnosprawnej, dane dotyczące stopnia niepełnosprawności oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, numer legitymacji).

Mając na uwadze fakt, że legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentem używanym stosunkowo często, w tym do uzyskania szeregu ulg i zniżek w usługach świadczonych przez podległe jednostki, kierując się wspólną troską o osoby niepełnosprawne Miejski Ośrodek pomocy Społecznej przekazuje powyższą informację na stronę internetową  oraz zachęca do zapoznania się z obowiązującymi rozwiązaniami.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawne.

Informujemy, że Pedagog Pani Ritta Jóźwiak w dniach od 05.07.2017r. do 19.07.2017 r. nie będzie pełniła dyżuru w Ośrodku Pomocy Społecznej.