Aktualności

Niniejszym informujemy, że pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, w godzinach przyjmowania interesantów, wydają skierowania do otrzymania żywności, która będzie wydawana przez Fundację Jesus christ Security w Boguszowie-Gorcach, ul. Kołłątaja 6 w kwietniu i maju br. Zadanie dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania skierowania wynosi 200% kryterium, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 1028,00 zł na osobę w rodzinie oraz 1268,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Skierowania będą wydawane do wyczerpania liczby osób, którym Fundacja może wydać żywność. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych.

Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach w celu udzielenia zamówienia publicznego w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi prowadzi rozeznanie rynku dla potrzeb skalkulowania stawki godzinowej za w/w usługi.

 Więcej informacji znajdziesz w ogłoszeniu.

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Kompleksowy program aktywizacji zawodowej młodych osób niepełnosprawnych z kategorii NEET w woj. Dolnośląskim”. Udział w projekcie jest bezpłatny, natomiast osoby które podejmą się stażu będą miały wypłacane odpowiednie wynagrodzenie przez okres 3-miesięcy trwania stażu. W załączeniu znajduje się ulotka informacyjna.

Informujemy, o zmianie kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Informujemy, że świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195 ze zm.), wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, z który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. Decyzje o przyznanie świadczeń mieszkańcom Gminy Boguszów-Gorce zawierają stosowne pouczenie o przedmiotowym zakresie.