Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach informuje, że na mocy ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z dnia 15 listopada 2012 r., poz. 1255), w przypadku dzieci urodzonych po dniu 1 stycznia 2013 roku, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka w wysokości 1000,00 zł będzie przysługiwać matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach – Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych informuje, że są już dostępne druki wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.10.2011 – 30.09.2012.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od dnia 1 września 2009 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 przyjmowane będą od  1 sierpnia 2009 r. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do tego świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

Od 1 listopada do wypłaty świadczeń z tytułu urodzenia dziecka (becikowego) będzie potrzebne zaświadczenie lekarskie informujące o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego dziecka).