Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu pragnie poinformować o realizacji kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym informujemy, iż osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mieszkające w Powiecie Wałbrzyskim mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów edukacji.

Szanowni Państwo,

Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych na terenie województwa dolnośląskiego realizuje Projekt „Nowa Perspektywa ” w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 60 osób (36K i 24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie województwa dolnośląskiego do 11.2020 r. poprzez realizację zaplanowanych działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Plakat


Od 1 października 2019 r. możesz ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to ma być dla Ciebie wsparciem, gdyż ze względu na swój zdrowia ponosisz zwiększone koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacja czy opieką medyczną.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach
informuje, że:

od dnia 18 września 2019 roku Pedagog Rodzinny
Pani Ritta Jóźwiak
będzie pełniła dyżur w godzinach od 15.00 do 18.00