W roku 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach realizuje kolejną, czwartą już edycję projektu systemowego „Wiem, że potrafię” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, będących w wieku aktywności zawodowej, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są mieszkańcami gminy Boguszów-Gorce i korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej.

W okresie od 01.04.2011 roku do 30.06.2011 roku, w ramach projektu zrealizowano 10 kontraktów socjalnych obejmujących następujące instrumenty w zakresie aktywnej integracji:

  1. poradnictwo zawodowe realizowane przez doradcę zawodowego,
  2. trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  3. poradnictwo specjalistyczne, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
  4. usługi asystenta rodziny,
  5. terapia psychospołeczna,
  6. szkolenie zawodowe - Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i podstawami obsługi komputera.

W dniu 30.06.2011 roku, w siedzibie Fundacji Wałbrzych 2000, która była organizatorem szkolenia zawodowego, odbyło się uroczyste wręczenie zaświadczeń ukończenia projektu dla 10 pań z udziałem władz Fundacji oraz dyrekcji Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przebieg realizacji przedsięwzięcia, jego monitoring i ewaluacja oraz rozmowy przeprowadzone z uczestniczkami potwierdzają, że działania Ośrodka w zakresie aktywnej integracji znajdują zainteresowanie wśród uczestników, zwiększają szanse znalezienia zatrudnienia, przyczyniają się w znaczący sposób do poprawy ich życia nie tylko w sferze społecznej, ale również rodzinnej.

 

W bieżącym roku, w okresie od września do listopada, przewidujemy realizację kontraktów socjalnych przez 6 mężczyzn, którzy będą mogli otrzymać wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej i zdrowotnej oraz ukończyć atrakcyjne szkolenie w zawodzie magazyniera z obsługą wózków jezdniowych i podstawami obsługi komputera. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi lub koordynatorem projektu.<