Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach w okresie od 1 października 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku realizuje projekt „Integracja – praca – sukces” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej).

Jego głównym celem jest ograniczenie ubóstwa i korzystania z pomocy społecznej wśród 15 bezrobotnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz nieaktywnych wymagających aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Boguszowa-Gorc poprzez działania z zakresu aktywnej integracji.

Wsparciem objęta jest grupa 15 osób i ich otoczenie poprzez realizację ścieżek reintegracji w ramach 6-miesięcznych kontraktów socjalnych - kompleksowe i zindywidualizowane działania wykorzystujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej: pracę socjalną, usługi asystenta rodziny, trening kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społ.-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową, terapię rodzinną, kurs komputerowy. W stosunku do każdego uczestnika projekt przewiduje wszystkie ww. instrumenty.

Projekt realizuje zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami - przewiduje pierwszeństwo udziału osób niepełnosprawnych, zasadę równości szans i niedyskryminacji (zainteresowane osoby spełniające kryteria, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i orientację seksualną mają możliwość udziału w projekcie) oraz zasadę równości szans kobiet i mężczyzn (udział 9 kobiet i 6 mężczyzn przy liczbie 649 osób, w tym 357 kobiet i 292 mężczyzn korzystających ze wsparcia OPS - stan na 31.12.2015 roki).

Efektem projektu będzie ograniczenie ubóstwa wśród mieszkańców Boguszowa-Gorc i zwiększenie ich aktywności społeczno-zawodowej.

Harmonogram realizacji kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Integracja – praca – sukces" (format PDF, rozmiar 82 KB)