Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Boguszów-Gorce, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2015) kryterium dochodowe 456 zł netto na osobę w rodzinie.

Terminy składania wniosków:

  • od 01 – 15 września 2015 r.
  • do 15 października 2015 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych i kolegiów pracowników służb społecznych);

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego mogą być składane po 15 września w następujących przypadkach:

  • znacznego pogorszenia się sytuacji materialnej wnioskodawcy, tj. utrata dochodów;
  • w sytuacji, gdy jeżeli niezłożenie wniosku w wymaganym terminie nastąpiło z powodu wystąpienia przeszkody nie do pokonania, leżącej po stronie wnioskodawcy.

 

Gdzie należy składać wnioski:

  • Uczniowie szkól prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce (tj. PSP Nr 1, PSP Nr 6, Zespół Szkół Samorządowych, Gimnazjum Nr 1) w sekretariacie szkoły, do której uczeń uczęszcza.
  • Uczniowie szkół znajdujących się poza terenem Gminy Boguszów-Gorce w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kasprzaka 7, pokój nr 12.