Dolnośląscy Pracodawcy  uprzejmie informują, że od dnia 01.11.2021r., realizują  w partnerstwie z Fundacją „RAZEM”  projekt  pn.: „Aktywność, zatrudnienie, satysfakcja” w ramach RPO WD 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja - konkursy horyzontalne. Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2021 – do 31.10.2022 r.

Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności społeczno – zawodowych 41 osób z województwa dolnośląskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

  - staże zawodowe;

  -  kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy;

  -  poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy;

  -  indywidualne konsultacje z prawnikiem;

  -  indywidualne wsparcie coacha

  -  indywidualne konsultacje z psychologiem.

 

Rekrutacja  prowadzona będzie w terminie:

I runda - nabór w okresie od 13.12.2021r. do 22.12.2021r.

II runda - naboru w okresie od 10.01.2022r. do 19.01.2022r.

III runda – nabór w okresie od 31.01.2022r. do 09.02.2022r.

IV runda – nabór w okresie od 21.02.2022r. do 02.03.2022r.

V runda – nabór w okresie od 14.03.2022r. 23.03.2022r.

 

Szczegółowe informacje pod adresem: www.dolnoslascypracodawcy.pl