Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu pragnie poinformować o realizacji kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym informujemy, iż osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności mieszkające w Powiecie Wałbrzyskim mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów edukacji.

W ramach modułu II programu uczniowie kończący naukę w liceum lub technikum mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Dofinansowanie obejmuje zarówno koszty czesnego jak i dodatki np. na pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Wnioski na dofinansowanie w ramach roku szkolnego 2019/2020 należy składać
do 10 października 2019 r.

Jeżeli wśród uczniów Państwa placówki znajdują się osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności prosimy o poinformowanie ich o możliwości skorzystania z w/w programu.

Więcej szczegółów na temat realizacji programu można znaleźć na stronie www.pfron.org.pl lub www.pcpr.walbrzych.pl

Informacji udzielają także pracownicy Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy Al. Wyzwolenia 24 pokój nr 28 oraz pod nr telefonu 74 66 66 321/322.