Boguszów-Gorce, dn. 05.06.2019 roku

 

 Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

 poszukuje osoby na stanowisko

 pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

 (1 etat, pełny wymiar czasu pracy, umowa na zastępstwo)

 

 I Wymagania niezbędne

 

 1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 3. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;

 4. pracownikami socjalnymi mogą być wyłącznie:

  1. osoby posiadające dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  2. osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  3. osoby, które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie - dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku i zrealizowały w toku nauki wymaganą liczbę 330 godzin przedmiotów oraz odbyły 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158);

  4. osoby posiadające dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna uzyskany przed dniem 1 stycznia 2007 r.;

  5. osoby posiadające dyplom uzyskania, do dnia 1 stycznia 2008 roku, tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

  6. osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów;

  7. osoby, które ukończyły przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

  8. osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia - kontynuowane w dniu 1 maja 2004 r. i ukończone do 31 października 2007 roku;

  9. osoby posiadające wykształcenie wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia i uzyskały dyplom;

  10. osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2007 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskały tytuł licencjata;

  11. osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2009 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;

  12. osoby zatrudnione na stanowiskach pracowników socjalnych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. przed dniem 1 maja 2004 roku i w latach poprzednich (przed 2004 r.) - o ile były zatrudnione zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, tj. posiadały wymagane wcześniejszymi przepisami kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

 

 II Wymagania dodatkowe

 

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony danych osobowych;

 3. wysoka kultura osobista;

 4. zdolności interpersonalne;

 5. znajomość obsługi komputera;

 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem i bardzo wysoka odporność na stres;

 7. wiedza w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

 8. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;

 9. samodzielność w działaniu;

 10. wykazywanie własnej inicjatywy i kreatywność;

 11. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z beneficjentami pomocy;

 12. nieposzlakowana opinia;

 13. zdolność uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji.

 

 III Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 

 1. przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

 2. praca socjalna;

 3. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

 4. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

 5. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

 6. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

 7. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

 8. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

 9. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową.

 

IV Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 

Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, ul. Marcina Kasprzaka 7 (budynek o 3 kondygnacjach, nie jest wyposażony w windę oraz podjazd dla wózków inwalidzkich). Praca wymagająca przemieszczania się wewnątrz budynku. Praca przy komputerze. Praca w terenie (przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych) - zróżnicowane ukształtowanie, zróżnicowane warunki atmosferyczne. Praca wymagająca ciągłego kontaktu z innymi ludźmi.

 

 V Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 1. list motywacyjny oraz życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) - podpisane odręcznie;

 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom);

 3. kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy (przykładowo: kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, stażach, kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);

 4. podpisane oświadczenie własne o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który jest osobą niepełnosprawną.

 

 Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRACOWNIK SOCJALNY" w terminie do 19.06. 2019 r. do godz. 15:30 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, pok. nr 4 - sekretariat lub drogą korespondencyjną: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce. Decyduje data wpływu dokumentów do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j .Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)”.

 

 VI Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

 W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia informacji o wolnych stanowiskach pracy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przekroczył 6%.

 

VII Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informuję, co następuje:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-370 Boguszów-Gorce, ul. Kasprzaka 7, w imieniu którego działa Dyrektor Ośrodka; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie rekrutacji na stanowisko pomocnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.

 3. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest Jakub Rezmer – Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Podanie danych jest obowiązkowe, jeśli wynika z przepisów prawa oraz dobrowolne, gdy odbywa się na podstawie udzielonej przez osobę zgody.

 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy o pracę.

 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni w przypadku nieprzyjęcia kandydata do pracy oraz przez okres 10 lat po ustaniu zatrudnienia w przypadku zatrudnienia kandydata.

 

 VIII Informacja dodatkowa

 

Stanowisko pracownika socjalnego, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936), jest stanowiskiem zakwalifikowanym do stanowisk pomocniczych i obsługi - nie podlega rygorom dotyczącym naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze, o którym mowa w art. 11 i n. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie – proszę o podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego.

 

 

 

 

 

 

 

Beata Jackowska

 

Dyrektor

 

Ośrodka Pomocy Społecznej

 

w Boguszowie-Gorcach