Boguszów-Gorce, dn. 08.03.2019 roku

 

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji opiekuna prawnego dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

 

Opiekunem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.

 

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą mu powierzoną, zarządza jej majątkiem, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych.

 

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) sąd opiekuńczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

 Wymagane dokumenty:

 

  1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

  2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

  3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

  4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów wyłonienia kandydatów.

 

 Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

 ul. Kasprzaka 7

 58-370 Boguszów-Gorce.

 Prosimy o podanie w zgłoszeniu aktualnego numeru telefonu.